1. แนะนำรายวิชา  ข้อตกลง

 2. บทที่1 ทำความรู้จักกับอัลกอริธึ่ม(1.1) - การวิเคราะห์ปัญหา (1.2)   คณิตศาสตร์-อัลกอริธึม

 3. (ต่อบทที่1) เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ และการเขียนขั้นตอนวิธี (1.3-1.5)

 4. บทที่2 Algorithms Analysis & Growth of Functions  

 5. หยุดวันพ่อแห่งชาติ  (ต่อบทที่2) Algorithms Analysis & Growth of Functions  

 6. บทที่3 Sorting and Searching Data     Insertion Sort    Searching Algorithms

 7. (ต่อบทที่3) Sorting and Searching Data

 8. สอบกลางภาค   บทที่ 1-2  ทฤษฎี 20% Mid-term Exam-to take home       

 9. บทที่4 การแก้ไขปัญหาด้วยกราฟ-ทฤษฎีกราฟและโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ

 10. (ต่อบทที่4) การแก้ไขปัญหาด้วยกราฟ-ขั้นตอนวิธีท่องไปในกราฟ DFS  and  BFS 

 11. (ต่อบทที่4) Graph Analysis และการประยุกต์แก้ปัญหา

 12. นำเสนอขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาด้วยกราฟในโปรแกรมประยุกต์แบบต่างๆ

 13. ต่อบทที่5 Recursion  (ต่อบทที่5) การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีแบบอื่นๆ

 14. นำเสนอขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ  สรุป/ทบทวนก่อนสอบ

 15. สอบปลายภาค ทฤษฎี 20%    

บทที่5  การเรียกตัวเองและการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีอื่นๆ

 1. ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)
 2. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Data Structure-Graph)
 3. ขั้นตอนวิธีท่องไปในกราฟ (Graph Travelsal)
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย (สังคม) ด้วยกราฟ (Social Network Anaysis)

Content: Design and Analysis of Algorithms

จุดมุ่งหมายรายวิชา

ทฤษฏีของขั้นตอนวิธี    การวิเคราะห์ความต้องการเนื้อที่และเวลาที่ต้องการของ   ขั้นตอนวิธีการเรียกตัวเอง   การวิเคราะห์ชั้นความซับซ้อนเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีขั้นตอนแบบต่างๆ  การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูลและปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขอัลกอริธึมส์แบบขนาน

The theory of the algorithm,   analyze the need of use for the space and time which required in algorithm,   recursive,  analysis of the complexity level technique of designing the algorithm,   sorting and searching and significant problem for solving parallel algorithm


 • ศึกษาล่วงหน้าก่อนเรียนเสมอ
 • กล้าซักถาม  ตอบ  แสดงความคิดเห็น ในกิจกรรมระดมสมองก่อนทำแบบฝึกหัด
 • รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และกล้าแสดงความคิดเห็น เวลาสัมนาในคาบ  สัมนาด้วยหลักการและเหตุผล ข้อเท็จจริงที่ได้ค้นคว้ามา
 • ทบทวนสิ่งที่ได้เรียน ศึกษาเพิ่มเติม "practice makes perfect"
 • เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว โลกหมุน อย่าหยุดการเรียนรู้   โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  นักวิทยาศาสตร์  มักมีข้อสงสัยและย่อมแสวงหาคำตอบเสมอ  บางครั้งคำตอบใช้เวลาเป็นเดือน ปี หรืออาจหลายปี 

บทที่4  การแก้ไขปัญหาด้วยกราฟ

แผนการนำเสนองานกลุ่มนศ.

ลักษณะรายวิชา

จิตพิสัย: 10% การมาเรียน/พฤติกรรมการเรียน
คะแนนเก็บ งานที่ได้รับมอบหมาย: 50% 

 • นำเสนอผลงาน-รายงาน 20%
 • แบบฝึกหัดท้ายคาบ 30%

สอบกลางภาค: 20%

สอบปลายภาค: 20%  

บทที่1  The theory of the algorithm (ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี)

THIDAWAN.NET
Thidawan Klaysri Roberts-ธิดาวรร   คล้ายศรี

Learning Activities

Contents & Lessons

 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่มทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปรายกลุ่มระดมสมอง และเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพได้

 • ด้านความรู้

เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของข้อมูลเบื้องต้นแบบต่างๆ เพื่อสามารถแก้ปัญหาทางโครงสร้างโปรแกรมได้ สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีที่มีความซับซ้อน อาทิเช่น การจัดเรียง (Sorting)  การค้นหาข้อมูล  (Union & Find Algorithms)  เข้าใจวิธีการแบบกราฟ (Graph Algorithms)  

 1. ขั้นตอนวิธีในการเรียงลำดับข้อมูล (Algorithms for Sorting Data)
 2. การเรียงลำดับข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
 3. ขั้นตอนวิธีในการค้นหาข้อมูล (Algorithms for Searching Data)
 4. การค้นหาข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์
 

Copyright © thidawan klaysri. All rights reserved.

 1. ทำความรู้จักกับขั้นตอนวิธี
 2. การวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
 3. การออกแบบอัลกอริธึ่ม
 4. เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ
 5. วิธีการเขียนอัลกอริธึ่ม

ทดสอบอัลกอริธึ่ม

บทที่2  การวิเคราะห์ความต้องการเชิงเวลาและเนื้อที่

 1. ประสิทธิภาพเชิงเวลา (Time Efficiency)
 2. สัญลักษณ์เชิงเส้นกำกับทางเวลา Big O
 3. ประมาณความต้องการเชิงเวลา (Time Estimation )
 4. ประสิทธิภาพเชิงเนื้อที่ (Space Efficiency)การวิเคราะห์ชั้นความซับซ้อน

แนะนำเรียนวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  0221-22-12

syllabus of dESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS

บทที่3 การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล (Sorting&Searching)

Weeks-Dates


 1. 14 พย.   

 2. 21 พย. 

 3. 28 พย.  

 4. 29 พย. 

 5.   5 ธค.   

 6. 12 ธค.  

 7. 19 ธค. 

 8. 26 ธค. 

 9.  2 มค. 

 10. 9 มค.   

 11. 16 มค.  

 12. 23 มค. 

 13. 30 มค. 

 14.   6 กพ.    

 15. 13 กพ.      

เกณฑ์วัดผล 100%

ขอให้นศ. ทุกคนอดทน ขยัน และพยายามให้สุดความสามารถ อย่าสบประมาทความสามารถตัวเอง 

อนาคตที่สดใสรอคอยอยู่  ความสำเร็จมาจากความเพียรพยาม ความสำเร็จ ความภูมิใจในตัวเองคือรางวัล....สู้ๆค่ะ


 1. แนะนำรายวิชา-วัดความรู้ก่อนเรียน
 2. บรรยาย-แบบฝึกหัด
 3. บรรยาย-แบบฝึกหัด
 4. บรรยาย-แบบฝึกหัด
 5. นศ. ทบทวนเนื้อหานอกเวลา
 6. บรรยาย-แบบฝึกหัด

 7. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด  เฉลยแบบฝึกหัด
 8. สอบกลางภาค
 9. บรรบาย-แบบฝึกหัด
 10. บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 11. บรรยาย-แบบฝึกหัด
 12. นศ นำเสนอ อภิปราย
 13. บรรยาย-แบบฝึกหัด
 14. นศ นำเสนอ อภิปราย/ทำแบบฝึกหัด
 15. สอบปลายภาค
 1. การเรียกตัวเอง (Recursion)
 2. ขั้นตอนวิธี Divide and Conquer
 3. ขั้นตอนวิธี Greedy
 4. ขั้นตอนวิธี Backtracking
 5. ขั้นตอนวิธี Dynamicขั้นตอนวิธี Parallel

เอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน

 • Jon Kleinberg and Eva Tardos,Algorithm Design, Cornell University, Pearson Addison-Wesley, 2006
 • Robert Sedgewick and Kevin Wayne,  Algorithhms 4th Edition,Fourth Edition, Princeton University, Pearson Addison-Wesley, 2011
 • Cormen, Thomas H. et.al,Introduction to Algorithms - 3rd Edition, The MIT Press, 2009
 • ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithms), สำนักพิมพ์เคทีพี, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2556