ธิดาวรร, Thidawan, ธิดาวรร คล้ายศรี
THIDAWAN.NET
Thidawan Klaysri Roberts-ธิดาวรร   คล้ายศรี

Copyright © thidawan klaysri. All rights reserved.

                   เว็บนี้ใช้ในงานการเรียนการสอน

  • สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                   


งานวิจัยและโครงงานนักศึกษาในกรอบ
Data Analytics
,   Graph Mining