บทที่2  Review of Data Structures (โครงสร้างข้อมูล)


 1.   8 พย.   

 2. 15 พย. 

 3. 22 พย.  

 4. 29 พย. 

 5.   6 ธค.   

 6. 13 ธค.  

 7. 20 ธค. 

 8. 27 ธค. 

 9.  3 มค. 

 10. 10 มค.   

 11. 17 มค.  

 12. 24 มค. 

 13. 31 มค. 

 14.   7 กพ.    

 15. 10 กพ.    

 16. 21 กพ. 

ขอให้นศ. ทุกคนอดทน ขยัน และพยายามให้สุดความสามารถ อย่าสบประมาทความสามารถตัวเอง 

อนาคตที่สดใสรอคอยอยู่  ความสำเร็จมาจากความเพียรพยาม ความสำเร็จ ความภูมิใจในตัวเองคือรางวัล....สู้ๆค่ะ

            

 1. แนะนำรายวิชา  ข้อตกลง

 2. บทที่1 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี  (Problems Solving and Algorithms 1.1) 

 3. (ต่อบทที่1) An Introduction to Algorithm Design  (1.2)

 4. (ต่อบทที่1) คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์  (1.3)

 5. (ต่อบทที่1) Algorithms Analysis & Growth of Functions (1.4-1.5) 

 6. บทที่2 Review of Data Structures (2.1-2.3)   Stack  Queue  LinkedList

 7. (ต่อบทที่2) Review of Data Structure (2.4-2.6) Tree  Graph1  Graph2  Hashing1  Hashing2

 8. สอบกลางภาค   บทที่ 1-2  ทฤษฎี 20%  แบบฝึกหัดซ่อมเสริม      

 9. บทที่3 ขั้นตอนวิธีแบบ  Divide&Conquer  Merge Sort

 10. (ต่อบทที่3) Quick Sort (3.3.2);  Searching (การค้นหาข้อมูล) (3.4)  

 11. บทที่4 Graph Algorithms; Graph Theory (4.1); DFS  and  BFS (4.2.1-4.2.2)

 12. (ต่อบทที่4) Union-find (4.2.3)

 13. บทที่5 Concept of Dynamic Programming & All Pairs ShortestPaths (5.1 - 5.2)
 14. (ต่อบทที่5) Parallel Models & Parallel Sorting (5.3-5.4)

 15. ทบทวนก่อนสอบ  สรุป/ทบทวนก่อนสอบ

 16. สอบปลายภาค    ทฤษฎี 20%

แผนการนำเสนองานกลุ่มนศ.

Content: Design and Analysis of Algorithms

แนะนำเรียนวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จ

บทที่3 Divide-and-Conquer Algorithms

Learning Activities

Copyright © thidawan klaysri. All rights reserved.

เกณฑ์วัดผล 100%

Contents & Lessons

THIDAWAN.NET
Thidawan Klaysri Roberts-ธิดาวรร   คล้ายศรี

Weeks-Dates

บทที่5  Dynamic Programming & Parallel Algorithms


 1. แนะนำรายวิชา-วัดความรู้ก่อนเรียน
 2. บรรยาย
 3. บรรยาย
 4. บรรยาย-แบบฝึกหัด
 5. บรรยาย
 6. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด

 7. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด  เฉลยแบบฝึกหัด
 8. สอบกลางภาค
 9. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 10. บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 11. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 12. บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 13. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 14. อภิปรายกลุ่ม-แบบฝึกหัด
 15. บรรยาย/ทำแบบฝึกหัด
 16. สอบปลายภาค
 • ศึกษาล่วงหน้าก่อนเรียนเสมอ
 • กล้าซักถาม  ตอบ  แสดงความคิดเห็น ในกิจกรรมระดมสมองก่อนทำแบบฝึกหัด
 • รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และกล้าแสดงความคิดเห็น เวลาสัมนาในคาบ  สัมนาด้วยหลักการและเหตุผล ข้อเท็จจริงที่ได้ค้นคว้ามา
 • ทบทวนสิ่งที่ได้เรียน ศึกษาเพิ่มเติม "practice makes perfect"
 • เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว โลกหมุน อย่าหยุดการเรียนรู้   โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  นักวิทยาศาสตร์  มักมีข้อสงสัยและย่อมแสวงหาคำตอบเสมอ  บางครั้งคำตอบใช้เวลาเป็นเดือน ปี หรืออาจหลายปี 

จุดมุ่งหมายรายวิชา

 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่มทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปรายกลุ่มระดมสมอง และเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพได้

 • ด้านความรู้

เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของข้อมูลเบื้องต้นแบบต่างๆ เพื่อสามารถแก้ปัญหาทางโครงสร้างโปรแกรมได้ สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีที่มีความซับซ้อน อาทิเช่น การจัดเรียง (Sorting)  การค้นหาข้อมูล  (Union & Find Algorithms)  เข้าใจวิธีการแบบกราฟ (Graph Algorithms)  

1.1 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี (Problems Solving and Algorithms)

1.2 An Introduction to Algorithm Design (บทนำการออกแบบขั้นตอนวิธี)

1.3 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ (Mathematic Preliminaries for Analysis)

1.4 Analysis of Algorithms (การวิเคราะห์อัลกอริธึ่ม)

1.5 Growth of Functions (แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของฟังก์ชั่น)

2.1 โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack 

2.2 โครงสร้างข้อมูลแบบ Queue

2.3 โครงสร้างข้อมูลแบบ Linked List

2.4 โครงสร้างข้อมูลแบบ Tree
2.5 โครงสร้างข้อมูลแบบ Graph

2.6 โครงสร้างข้อมูลแบบ Hashing

ลักษณะรายวิชา

5.1 Concept of Dynamic Programming

5.2 All Pairs ShortestPaths (การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดแบบหลายต้นทาง)
5.3 Parallel Models (โมเดลแบบขนาน)

5.4 Parallel Sorting (การเรียงข้อมูลแบบขนาน)

เอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน

4.1 Fundamental of Graph Theory (พี้นฐานทฤษฎีกราฟ)

4.2 Graph Traversal Algorithms (ขั้นตอนวิธีท่องไปในกราฟ)
      4.2.1 Depth-First Search (DFS)
      4.2.2 Breadth-First Search (BFS)

      4.2.3 Union-Find

4.3 Graph/Network Analysis

บทที่4  Graph Algorithms (ขั้นตอนวิธีแบบกราฟ)

ทฤษฏีของขั้นตอนวิธี    การวิเคราะห์ความต้องการเนื้อที่และเวลาที่ต้องการของ   ขั้นตอนวิธีการเรียกตัวเอง   การวิเคราะห์ชั้นความซับซ้อนเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีขั้นตอนแบบต่างๆ  การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูลและปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขอัลกอริธึมส์แบบขนาน

The theory of the algorithm,   analyze the need of use for the space and time which required in algorithm,   recursive,  analysis of the complexity level technique of designing the algorithm,   sorting and searching and significant problem for solving parallel algorithm


รายละเอียดวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

syllabus of dESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS

จิตพิสัย: 10% การมาเรียน/พฤติกรรมการเรียน
คะแนนเก็บ งานที่ได้รับมอบหมาย: 50% 

 • นำเสนอผลงาน 10% รายงาน 10%
 • ส่วนร่วมอภิปราย-สัมนา-ระดมสมอง 10%
 • แบบฝึกหัดทบทวนท้ายคาบ 20%

สอบกลางภาค: 20%

สอบปลายภาค: 20%  

บทที่1  Fundamental of Design and Analysis Algorithms

3.1 Solving Problem with Divide-and-Conquer (แก้ปัญหาด้วยเทคนิคการแบ่งย่อย)

3.2 Max-min Problems (ปัญหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด)

3.3 Sorting (การเรียงข้อมูล)

      3.3.1 Merge Sort (การเรียงข้อมูลแบบรวมผสาน)

      3.3.2 Quick Sort (การเรียงข้อมูลแบบเร็ว)

3.4 Searching (การค้นหาข้อมูล)