THIDAWAN.NET
Thidawan Klaysri Roberts-ธิดาวรร   คล้ายศรี

คำอธิบายรายวิชา
วิศวกรรมซอฟต์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์ผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร'แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์


Introduction to software engineering, software process, requirement analysis,  system modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing, software project management, software evolution, verification & validation, software cost estimation, software quality assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools
สัปดาห์ที่/วันที่

 1. 22  ธค.

 2. 29  ธค.

 3.  5   มค.

 4. 12  มค.

 5. 19  มค.

 6. 26  มค.

 7.  2   กพ.

 8.  9  กพ.

 9.  16 กพ.

 10. 23  กพ.

 11.  2   มีค.

 12.  9   มีค.

 13. 16  มีค.

 14. 23  มีค.

 15. 27  มีค.

รายละเอียดวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์

syllabus of software engineering

     เกณฑ์การประเมิน

 • คะแนนจิตพิสัย: 10%
 • คะแนนเก็บ งานที่ได้รับมอบหมาย: 40   

             -นำเสนอผลงานและรายงาน 

             -แบบฝึกหัดทบทวนท้ายคาบ

 •  ทดสอบย่อย 10%
 • คะแนนสอบกลางภาค: 20%
 • คะแนนสอบปลายภาค: 20%   

คำแนะนำในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ   

 • กล้าซักถาม  ตอบ  แสดงความคิดเห็น
 • รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และกล้าแสดงความคิดเห็น เวลาสัมนาในคาบ  สัมนาด้วยหลักการและเหตุผล ข้อเท็จจริงที่ได้ค้นคว้ามา
 • ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมหรือซักถามเมื่อสงสัย
 • เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว โลกหมุน อย่าหยุดการเรียนรู้   โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

นักวิทยาศาสตร์  มักมีข้อสงสัยและย่อมแสวงหาคำตอบเสมอ  บางครั้งคำตอบใช้เวลาเป็นเดือน ปี หรืออาจหลายปี


ข้อตกลง

 • วันกำหนดส่งรายงานวันสุดท้ายคือหลังจากนำเสนองานไม่เกิน1สัปดาห์
 • หากนศ. ขาดเรียนในวันที่นำเสนองานปรับให้คะแนน 0 ในชิ้นงานนั้นๆ


 เนื้อหาบทเรียน       

บทที่1-An Introduction to Software Engineering   การบ้าน

บทที่2-Software Processes                      Process_Activities1   Process_Activities2

           สไลด์สรุปSoftware Processes       Process_Models1      Process_Models2

บทที่3-Agile Software Development  เนื้อหา   Agile1   AgileProj1   XP1   Agile2    XP2    AgileProj2

บทที่4-Requirements Engineering  เนื้อหา  Require1   ReguireProc1  Require2   ReguireProc2

บทที่5-System Modeling  เนื้อหา   Structural Model1   Structural Model2

           System Modeling  (ต่อBehaviouralModel1  BehaviouralModel2

สอบกลางภาค

บทที่6-Design and Implementation  เนื้อหา  OOD_UML1   DesignPattern1  OOD_UML2

บทที7-Software Testing  เนื้อหา      DevelopmentTesting2    

บทที8-Software Evolution    เนื้อหา    EvolutionProcess1  Evolution Process2      

บทที่9-Security Engineering    เนื้อหา  Security Risk Management     Design For Security

บทที่10-Project Management   เนื้อหา     RiskM1    RiskM2    TeamM1    TeamM2

สอนทบทวน ก่อนสอบปลายภาค    เนื้อหาสรุป    NEW!!! 

สอบปลายภาค    เวลา   8:30-10:30

Copyright © thidawan klaysri. All rights reserved.

News/Note.

 • NEW!!!  ตรวจรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 2 คน นำเสอนงานและรายงาน ได้ ที่นี่  57/1   57/2
 • สอนเสริมตามความต้องการของนศ. เฉพาะรายบุคคลหรือกลุ่ม 1 คาบต่อสัปดาห์ ประกาศวันเวลาให้คำปรึกษาตรงกับคาบว่างของนศ.กำหนดสอนวันพฤหัส ให้นศ. นัดล่วงหน้าได้ค่ะ


งาน/กิจกรรมการเรียน

 1. ทำความตกลง-วัดความรู้ก่อนเรียน
 2. Discussion
 3. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 4. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 5. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 6. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 7. ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 
 8. สอบกลางภาค
 9. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 10. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 11. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 12. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 13. Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ
 14. สอนทบทวน
 15. สอบปลายภาค

เอกสารตำราประกอบการเรียน


คำอธิบายรายวิชา
แผนการสอน เนื้อหาที่เรียน


ขอให้นศ. ทุกคนอดทน ขยัน และพยายามให้สุดความสามารถ  ความสำเร็จ ความภูมิใจในตัวเองคือรางวัล....สู้ๆค่ะ