THIDAWAN.NET
Thidawan Klaysri Roberts-ธิดาวรร   คล้ายศรี

News/Note.

 • NEW!!!  ตรวจรายชื่อ เนื้อหา นำเสอนงานและรายงาน ได้ ที่นี่  สวค 58/1
 • สอนเสริมตามความต้องการของนศ. เฉพาะรายบุคคลหรือกลุ่ม 4 คาบต่อสัปดาห์  นศ. นัดล่วงหน้าได้ค่ะ


Pเนื้อหาบทเรียน       

บทที่1-An Introduction to Software Engineering   เพิ่มเติม

บทที่2-Software Processes   สไลด์สรุปSoftware Processes
           2.1 Software Process Activities  
PDF Slides

           2.2 Software Process Model -Water Fall   PPTWaterFall Slides  รายงาน

           2.2 Software Process Models (ต่อ)  ReusedSE  รายงาน    Incremental   รายงาน

บทที่3-Agile Software Development  เนื้อหา   PPT Agile&Scrum    รายงาน

บทที่4-Requirements Engineering  เนื้อหา    PDF RequirementE   รายงาน

บทที5-Software Testing  เนื้อหา   PDF SW testing    รายงาน1

สอบกลางภาค บทที่1-4

บทที6-Software Evolution    เนื้อหา    SWEvolution    รายงาน1

บทที่7-Security Engineering  เนื้อหา    SWSecurity    รายงาน1

บทที่8-Project Management   เนื้อหา    ProjectManagement

บทที่9-Software Cost Estimation  เนื้อหา   SWCostEstimation

สอนทบทวน ก่อนสอบปลายภาค    เนื้อหาสรุป   

สอบปลายภาค    เวลา   18:00-20:00

ขอให้นศ. ทุกคนอดทน ขยัน และพยายามให้สุดความสามารถ  ความสำเร็จ ความภูมิใจในตัวเองคือรางวัล....สู้ๆค่ะ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์   การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์  

          วิธีโมเดลระบบ  การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์  การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล  

 • เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้และนำความรู้ความสามารถในรายวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ บูรณการเข้ากับระบบงานต่าง ๆ ในปัจจุบันในการประกอบสัมมาอาชีวะ

          และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

คำอธิบายรายวิชา
วิศวกรรมซอฟต์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์ผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร'แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์


Introduction to software engineering, software process, requirement analysis,  system modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing, software project management, software evolution, verification & validation, software cost estimation, software quality assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools
    สัปดาห์ที่/วันที่

     (1) 26-27 เมย.

     (2)   3-4   พค.


    

     (3) 11 พค.

     (4) 17-18 พค.


     (5) 24-25 พค.

    

     (6) 31พค.-1มิย.

 

     (7)  7-8  มิย.

    

     (8) 14-15 มิย.
   

   

รายละเอียดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

syllabus of software engineering

เอกสารตำราประกอบการเรียน


แผนการเรียนการสอน เนื้อหาที่เรียน

คำแนะนำในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ   

 • กล้าซักถาม  ตอบ  แสดงความคิดเห็น ในกิจกรรมระดมสมองก่อนทำแบบฝึกหัด
 • รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และกล้าแสดงความคิดเห็น เวลาสัมนาในคาบ  สัมนาด้วยหลักการและเหตุผล ข้อเท็จจริงที่ได้ค้นคว้ามา
 • ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมหรือซักถามเมื่อสงสัย
 • เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว โลกหมุน อย่าหยุดการเรียนรู้   โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

นักวิทยาศาสตร์  มักมีข้อสงสัยและย่อมแสวงหาคำตอบเสมอ  บางครั้งคำตอบใช้เวลาเป็นเดือน ปี หรืออาจหลายปี


Copyright © thidawan klaysri. All rights reserved.

     เกณฑ์การประเมิน

 • คะแนนจิตพิสัย: 10%
 • คะแนนเก็บ งานที่ได้รับมอบหมาย: 50   

            -นำเสนอผลงาน 15%
            - รายงาน  5%

            - ส่วนร่วมอภิปราย-สัมนา-ระดมสมอง 10%

            - แบบฝึกหัดทบทวนท้ายคาบ 20%

 • คะแนนสอบกลางภาค: 20%
 • คะแนนสอบปลายภาค: 20%   

งาน/กิจกรรมการเรียน

ทำความตกลง-วัดความรู้ก่อนเรียน


Discussion

Discussion

Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ บทที่ 2

Discussion

Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ บทที่ 3-4

Discussion/ทบทวนกลางภาค

สอบกลางภา

Discussion

Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ บทที่ 6-7

Discussion/แบบฝึกหัดท้ายคาบ บทที่  8

Discussion
สอนทบทวน

สอบปลายภาค

ข้อตกลง

 • วันกำหนดส่งรายงานวันสุดท้ายคือหลังจากนำเสนองานไม่เกิน1สัปดาห์
 • หากนศ. ขาดเรียนในวันที่นำเสนองานปรับให้คะแนน 0 ในชิ้นงานนั้นๆ